top
logo

Kanta-Hämeen Aliupseerit ry:n Säännöt

(Lataa PDF)

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Kanta-Hämeen Aliupseerit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna.

2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Aliupseeriliitto ry Underofficersförbundet rf sääntöjen mukaisesti sisäisen tai ulkoisen turvallisuuden alalla työskentelevien henkilöiden muodostamana yhdistyksenä

  1. edustamalla jäseniä ja valvomalla heidän oikeudellisia, palkkauksellisia, ammatillisia, koulutuksellisia ja sosiaalisia etuja sekä

  2. edistämällä jäsenten yleistä ja sotilaallista sivistystä ja ammattitaitoa sekä kohottamalla heidän fyysistä kuntoaan

  3. lisäämällä jäsenten yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä edistämällä heidän ammatillista järjestäytymistä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  1. tekee esityksiä ja aloitteita, käy neuvotteluja ja antaa lausuntoja,

  2. järjestää tiedotus-, koulutus-, kokous-, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia,

  3. harjoittaa muuta samankaltaista toimintaa tarkoituksensa toteuttamiseksi.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3. JÄSENET

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä sisäisen tai ulkoisen turvallisuuden alalla työskentelevä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Eläkeläisjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on jäänyt eläkkeelle puolustusvoimien virasta.

Yhdistyksen hallitus voi kutsua ainaisjäseneksi henkilön, joka on ansioitunut merkittävällä tavalla yhdistyksen toiminnassa ja jäänyt puolustusvoimista eläkkeelle.

Varsinaiset jäsenet sekä eläkeläis- ja ainaisjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan kutsua hallituksen esityksestä vuosikokouksessa tehdyn päätöksen perusteella yhdistyksen tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistänyt henkilö, joka on pitkään ja
erityisen ansioituneesti ollut mukana yhdistyksen toiminnassa. Tällaisen päätöksen tekoon vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.
Kunniapuheenjohtajaksi valittavan edellytetään erityisen ansioituneesti edistäneen yhdistyksen tarkoitusperiä.

4. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

Varsinaisilta jäseniltä sekä eläkeläis- ja ainaisjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen eri jäsenryhmillä.

Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä liittymis- ja jäsenmaksua.

Aliupseeriliitto ry:n jäsenmaksun päättää Aliupseeriliiton edustajiston syyskokous jäsenyhdistyksen jäsentä kohti.

6. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä.

Puheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten toimikausi on kaksi vuotta, siten että puolet muista varsinaisista ja varajäsenistä on vuosittain erovuorossa, ensiksi erovuorossa olevat hallituksen jäsenet määrätään arvalla, sen jälkeen vuoron mukaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus voi toimintansa edistämiseksi asettaa jaostoja tai toimielimiä, jotka on mainittava vuoden lopussa tehtävässä toimintakertomuksessa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä sekä puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ovat läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Valtakirjan voi antaa jäsen, joka itse on estynyt saapumasta kokoukseen. Kokoukseen osallistuvalla jäsenellä saa olla enintään kaksi (2) valtakirjaa. Eläkeläis- ja ainaisjäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

11. VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

8. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja vuosittain muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle.

9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

13. SAAVUTETUT JÄSENOIKEUDET SÄILYVÄT

Tällä sääntömuutoksella ei rajoiteta saavutettuja jäsenoikeuksia, vaan ne säilyvät sellaisenaan.

 

 

Nämä säännöt on ennakkotarkistettu PRH:ssa 2.2.2017 ja hyväksytty Kanta-Hämeen Aliupseerit ry:n vuosikokouksessa 15.02.2017.


bottom

Powered by Joomla | Design by Themza | Webmaster